โรงเรียนน้ำคำใหญ่วิทยา (สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2) ปีงบประมาณ 2562
10 มิถุนายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย สุนันทา(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
36
จำนวน(คน) 1 0 2 0 0 33
ร้อยละ 2.78 % 0.00 % 5.56 % 0.00 % 0.00 % 91.67 %
ระดับประถมศึกษา
118
จำนวน(คน) 5 0 8 0 0 105
ร้อยละ 4.24 % 0.00 % 6.78 % 0.00 % 0.00 % 88.98 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
86
จำนวน(คน) 8 0 12 0 0 66
ร้อยละ 9.30 % 0.00 % 13.95 % 0.00 % 0.00 % 76.74 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 240 คน
จำนวน(คน) 14 0 22 0 0 204
ร้อยละ 5.83 % 0.00 % 9.17 % 0.00 % 0.00 % 85.00 %

154 : 6 , 0 , 10 , 0 , 0 , 138...3.90 , 0.00 , 6.49 , 0.00 , 0.00 , 89.61 = 16 : 10.39
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 240 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 36 คน คิดเป็นร้อยละ 15.00%

Powered By www.thaieducation.net