โรงเรียนน้ำคำใหญ่วิทยา (สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2) ปีงบประมาณ 2562
30 มีนาคม 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย สุนันทา(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 มีนาคม 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
39
จำนวน(คน) 0 0 2 0 0 37
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 5.13 % 0.00 % 0.00 % 94.87 %
ระดับประถมศึกษา
119
จำนวน(คน) 2 3 7 0 0 107
ร้อยละ 1.68 % 2.52 % 5.88 % 0.00 % 0.00 % 89.92 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
85
จำนวน(คน) 2 5 5 0 0 73
ร้อยละ 2.35 % 5.88 % 5.88 % 0.00 % 0.00 % 85.88 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 243 คน
จำนวน(คน) 4 8 14 0 0 217
ร้อยละ 1.65 % 3.29 % 5.76 % 0.00 % 0.00 % 89.30 %

158 : 2 , 3 , 9 , 0 , 0 , 144...1.27 , 1.90 , 5.70 , 0.00 , 0.00 , 91.14 = 14 : 8.86
ข้อมูลวันที่ 30 มีนาคม 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 243 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 26 คน คิดเป็นร้อยละ 10.70%

Powered By www.thaieducation.net