โรงเรียนน้ำคำใหญ่วิทยา (สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2) ปีงบประมาณ 2561
10 มิถุนายน 2561
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย สุนันทา(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2561)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
39
จำนวน(คน) 0 0 2 0 0 37
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 5.13 % 0.00 % 0.00 % 94.87 %
ระดับประถมศึกษา
118
จำนวน(คน) 2 2 7 0 0 107
ร้อยละ 1.69 % 1.69 % 5.93 % 0.00 % 0.00 % 90.68 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
85
จำนวน(คน) 2 5 5 0 0 73
ร้อยละ 2.35 % 5.88 % 5.88 % 0.00 % 0.00 % 85.88 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 242 คน
จำนวน(คน) 4 7 14 0 0 217
ร้อยละ 1.65 % 2.89 % 5.79 % 0.00 % 0.00 % 89.67 %

157 : 2 , 2 , 9 , 0 , 0 , 144...1.27 , 1.27 , 5.73 , 0.00 , 0.00 , 91.72 = 13 : 8.28
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2561 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 242 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 25 คน คิดเป็นร้อยละ 10.33%

Powered By www.thaieducation.net