โรงเรียนหนองบัวคุรุประชาสรรค์ (สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2) ปีงบประมาณ 2562
10 พฤศจิกายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย สุนันทา(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
29
จำนวน(คน) 3 3 0 3 0 20
ร้อยละ 10.34 % 10.34 % 0.00 % 10.34 % 0.00 % 68.97 %
ระดับประถมศึกษา
109
จำนวน(คน) 7 7 3 2 1 89
ร้อยละ 6.42 % 6.42 % 2.75 % 1.83 % 0.92 % 81.65 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 138 คน
จำนวน(คน) 10 10 3 5 1 109
ร้อยละ 7.25 % 7.25 % 2.17 % 3.62 % 0.72 % 78.99 %

138 : 10 , 10 , 3 , 5 , 1 , 109...7.25 , 7.25 , 2.17 , 3.62 , 0.72 , 78.99 = 29 : 21.01
ข้อมูลวันที่ 10 พฤศจิกายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 138 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 29 คน คิดเป็นร้อยละ 21.01%

Powered By www.thaieducation.net