โรงเรียนหนองบัวคุรุประชาสรรค์ (สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2) ปีงบประมาณ 2561
30 กันยายน 2561
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย สุนันทา(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2561)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
40
จำนวน(คน) 1 0 1 0 0 38
ร้อยละ 2.50 % 0.00 % 2.50 % 0.00 % 0.00 % 95.00 %
ระดับประถมศึกษา
102
จำนวน(คน) 2 2 5 0 0 93
ร้อยละ 1.96 % 1.96 % 4.90 % 0.00 % 0.00 % 91.18 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 142 คน
จำนวน(คน) 3 2 6 0 0 131
ร้อยละ 2.11 % 1.41 % 4.23 % 0.00 % 0.00 % 92.25 %

142 : 3 , 2 , 6 , 0 , 0 , 131...2.11 , 1.41 , 4.23 , 0.00 , 0.00 , 92.25 = 11 : 7.75
ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2561 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 142 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 11 คน คิดเป็นร้อยละ 7.75%

Powered By www.thaieducation.net