โรงเรียนบ้านงูเหลือม (สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2) ปีงบประมาณ 2562
30 กันยายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย สุนันทา(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
12
จำนวน(คน) 0 0 0 0 1 11
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 8.33 % 91.67 %
ระดับประถมศึกษา
36
จำนวน(คน) 1 0 0 0 1 34
ร้อยละ 2.78 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 2.78 % 94.44 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
20
จำนวน(คน) 1 0 0 0 1 18
ร้อยละ 5.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 5.00 % 90.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 68 คน
จำนวน(คน) 2 0 0 0 3 63
ร้อยละ 2.94 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 4.41 % 92.65 %

48 : 1 , 0 , 0 , 0 , 2 , 45...2.08 , 0.00 , 0.00 , 0.00 , 4.17 , 93.75 = 3 : 6.25
ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 68 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 5 คน คิดเป็นร้อยละ 7.35%

Powered By www.thaieducation.net