โรงเรียนบ้านตาแหลวโนนหมากแงว (สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2) ปีงบประมาณ 2563
30 มีนาคม 2563
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย สุนันทา(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 มีนาคม 2563)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
36
จำนวน(คน) 1 2 0 0 0 33
ร้อยละ 2.78 % 5.56 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 91.67 %
ระดับประถมศึกษา
152
จำนวน(คน) 4 5 5 7 2 129
ร้อยละ 2.63 % 3.29 % 3.29 % 4.61 % 1.32 % 84.87 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
53
จำนวน(คน) 2 2 3 2 4 40
ร้อยละ 3.77 % 3.77 % 5.66 % 3.77 % 7.55 % 75.47 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 241 คน
จำนวน(คน) 7 9 8 9 6 202
ร้อยละ 2.90 % 3.73 % 3.32 % 3.73 % 2.49 % 83.82 %

188 : 5 , 7 , 5 , 7 , 2 , 162...2.66 , 3.72 , 2.66 , 3.72 , 1.06 , 86.17 = 26 : 13.83
ข้อมูลวันที่ 30 มีนาคม 2563 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 241 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 39 คน คิดเป็นร้อยละ 16.18%

Powered By www.thaieducation.net