โรงเรียนบ้านตาแหลวโนนหมากแงว (สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2) ปีงบประมาณ 2562
10 พฤศจิกายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย สุนันทา(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
36
จำนวน(คน) 2 4 0 5 0 25
ร้อยละ 5.56 % 11.11 % 0.00 % 13.89 % 0.00 % 69.44 %
ระดับประถมศึกษา
152
จำนวน(คน) 8 11 8 14 5 106
ร้อยละ 5.26 % 7.24 % 5.26 % 9.21 % 3.29 % 69.74 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
53
จำนวน(คน) 3 3 5 5 7 30
ร้อยละ 5.66 % 5.66 % 9.43 % 9.43 % 13.21 % 56.60 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 241 คน
จำนวน(คน) 13 18 13 24 12 161
ร้อยละ 5.39 % 7.47 % 5.39 % 9.96 % 4.98 % 66.80 %

188 : 10 , 15 , 8 , 19 , 5 , 131...5.32 , 7.98 , 4.26 , 10.11 , 2.66 , 69.68 = 57 : 30.32
ข้อมูลวันที่ 10 พฤศจิกายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 241 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 80 คน คิดเป็นร้อยละ 33.20%

Powered By www.thaieducation.net