โรงเรียนบ้านตาแหลวโนนหมากแงว (สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2) ปีงบประมาณ 2562
10 มิถุนายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย สุนันทา(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
35
จำนวน(คน) 0 4 0 5 0 26
ร้อยละ 0.00 % 11.43 % 0.00 % 14.29 % 0.00 % 74.29 %
ระดับประถมศึกษา
152
จำนวน(คน) 5 0 4 0 6 137
ร้อยละ 3.29 % 0.00 % 2.63 % 0.00 % 3.95 % 90.13 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
53
จำนวน(คน) 0 0 4 0 5 44
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 7.55 % 0.00 % 9.43 % 83.02 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 240 คน
จำนวน(คน) 5 4 8 5 11 207
ร้อยละ 2.08 % 1.67 % 3.33 % 2.08 % 4.58 % 86.25 %

187 : 5 , 4 , 4 , 5 , 6 , 163...2.67 , 2.14 , 2.14 , 2.67 , 3.21 , 87.17 = 24 : 12.83
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 240 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 33 คน คิดเป็นร้อยละ 13.75%

Powered By www.thaieducation.net