โรงเรียนบ้านตาแหลวโนนหมากแงว (สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2) ปีงบประมาณ 2561
30 กันยายน 2561
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย สุนันทา(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2561)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
38
จำนวน(คน) 3 2 3 3 2 25
ร้อยละ 7.89 % 5.26 % 7.89 % 7.89 % 5.26 % 65.79 %
ระดับประถมศึกษา
145
จำนวน(คน) 8 6 8 6 6 111
ร้อยละ 5.52 % 4.14 % 5.52 % 4.14 % 4.14 % 76.55 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
63
จำนวน(คน) 3 2 5 4 2 47
ร้อยละ 4.76 % 3.17 % 7.94 % 6.35 % 3.17 % 74.60 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 246 คน
จำนวน(คน) 14 10 16 13 10 183
ร้อยละ 5.69 % 4.07 % 6.50 % 5.28 % 4.07 % 74.39 %

183 : 11 , 8 , 11 , 9 , 8 , 136...6.01 , 4.37 , 6.01 , 4.92 , 4.37 , 74.32 = 47 : 25.68
ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2561 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 246 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 63 คน คิดเป็นร้อยละ 25.61%

Powered By www.thaieducation.net