โรงเรียนบ้านตาแหลวโนนหมากแงว (สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2) ปีงบประมาณ 2561
10 มิถุนายน 2561
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย สุนันทา(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2561)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
38
จำนวน(คน) 5 3 3 5 0 22
ร้อยละ 13.16 % 7.89 % 7.89 % 13.16 % 0.00 % 57.89 %
ระดับประถมศึกษา
145
จำนวน(คน) 10 8 11 8 10 98
ร้อยละ 6.90 % 5.52 % 7.59 % 5.52 % 6.90 % 67.59 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
63
จำนวน(คน) 5 3 6 6 4 39
ร้อยละ 7.94 % 4.76 % 9.52 % 9.52 % 6.35 % 61.90 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 246 คน
จำนวน(คน) 20 14 20 19 14 159
ร้อยละ 8.13 % 5.69 % 8.13 % 7.72 % 5.69 % 64.63 %

183 : 15 , 11 , 14 , 13 , 10 , 120...8.20 , 6.01 , 7.65 , 7.10 , 5.46 , 65.57 = 63 : 34.43
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2561 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 246 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 87 คน คิดเป็นร้อยละ 35.37%

Powered By www.thaieducation.net