โรงเรียนบ้านคูดินทราย (สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2) ปีงบประมาณ 2562
10 มิถุนายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย สุนันทา(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
22
จำนวน(คน) 2 0 1 0 1 18
ร้อยละ 9.09 % 0.00 % 4.55 % 0.00 % 4.55 % 81.82 %
ระดับประถมศึกษา
83
จำนวน(คน) 7 0 1 1 2 72
ร้อยละ 8.43 % 0.00 % 1.20 % 1.20 % 2.41 % 86.75 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
37
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 37
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 100.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 142 คน
จำนวน(คน) 9 0 2 1 3 127
ร้อยละ 6.34 % 0.00 % 1.41 % 0.70 % 2.11 % 89.44 %

105 : 9 , 0 , 2 , 1 , 3 , 90...8.57 , 0.00 , 1.90 , 0.95 , 2.86 , 85.71 = 15 : 14.29
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 142 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 15 คน คิดเป็นร้อยละ 10.56%

Powered By www.thaieducation.net