โรงเรียนบ้านสระโพนทอง (สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2) ปีงบประมาณ 2562
10 พฤศจิกายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย สุนันทา(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
25
จำนวน(คน) 4 0 4 0 0 17
ร้อยละ 16.00 % 0.00 % 16.00 % 0.00 % 0.00 % 68.00 %
ระดับประถมศึกษา
80
จำนวน(คน) 21 0 11 0 0 48
ร้อยละ 26.25 % 0.00 % 13.75 % 0.00 % 0.00 % 60.00 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
31
จำนวน(คน) 4 0 6 0 0 21
ร้อยละ 12.90 % 0.00 % 19.35 % 0.00 % 0.00 % 67.74 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 136 คน
จำนวน(คน) 29 0 21 0 0 86
ร้อยละ 21.32 % 0.00 % 15.44 % 0.00 % 0.00 % 63.24 %

105 : 25 , 0 , 15 , 0 , 0 , 65...23.81 , 0.00 , 14.29 , 0.00 , 0.00 , 61.90 = 40 : 38.10
ข้อมูลวันที่ 10 พฤศจิกายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 136 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 50 คน คิดเป็นร้อยละ 36.76%

Powered By www.thaieducation.net