โรงเรียนบ้านสระโพนทอง (สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2) ปีงบประมาณ 2562
10 มิถุนายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย สุนันทา(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
25
จำนวน(คน) 3 0 5 2 0 15
ร้อยละ 12.00 % 0.00 % 20.00 % 8.00 % 0.00 % 60.00 %
ระดับประถมศึกษา
81
จำนวน(คน) 12 1 8 0 0 60
ร้อยละ 14.81 % 1.23 % 9.88 % 0.00 % 0.00 % 74.07 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
31
จำนวน(คน) 5 0 7 0 0 19
ร้อยละ 16.13 % 0.00 % 22.58 % 0.00 % 0.00 % 61.29 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 137 คน
จำนวน(คน) 20 1 20 2 0 94
ร้อยละ 14.60 % 0.73 % 14.60 % 1.46 % 0.00 % 68.61 %

106 : 15 , 1 , 13 , 2 , 0 , 75...14.15 , 0.94 , 12.26 , 1.89 , 0.00 , 70.75 = 31 : 29.25
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 137 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 43 คน คิดเป็นร้อยละ 31.39%

Powered By www.thaieducation.net