โรงเรียนบ้านสระโพนทอง (สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2) ปีงบประมาณ 2562
30 มีนาคม 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย สุนันทา(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 มีนาคม 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
28
จำนวน(คน) 3 2 3 1 0 19
ร้อยละ 10.71 % 7.14 % 10.71 % 3.57 % 0.00 % 67.86 %
ระดับประถมศึกษา
80
จำนวน(คน) 10 4 9 4 0 53
ร้อยละ 12.50 % 5.00 % 11.25 % 5.00 % 0.00 % 66.25 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
29
จำนวน(คน) 2 2 2 0 0 23
ร้อยละ 6.90 % 6.90 % 6.90 % 0.00 % 0.00 % 79.31 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 137 คน
จำนวน(คน) 15 8 14 5 0 95
ร้อยละ 10.95 % 5.84 % 10.22 % 3.65 % 0.00 % 69.34 %

108 : 13 , 6 , 12 , 5 , 0 , 72...12.04 , 5.56 , 11.11 , 4.63 , 0.00 , 66.67 = 36 : 33.33
ข้อมูลวันที่ 30 มีนาคม 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 137 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 42 คน คิดเป็นร้อยละ 30.66%

Powered By www.thaieducation.net