โรงเรียนบ้านสระโพนทอง (สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2) ปีงบประมาณ 2561
10 พฤศจิกายน 2561
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย สุนันทา(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2561)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
28
จำนวน(คน) 3 2 3 2 1 17
ร้อยละ 10.71 % 7.14 % 10.71 % 7.14 % 3.57 % 60.71 %
ระดับประถมศึกษา
80
จำนวน(คน) 10 4 9 4 0 53
ร้อยละ 12.50 % 5.00 % 11.25 % 5.00 % 0.00 % 66.25 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
29
จำนวน(คน) 3 2 2 0 0 22
ร้อยละ 10.34 % 6.90 % 6.90 % 0.00 % 0.00 % 75.86 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 137 คน
จำนวน(คน) 16 8 14 6 1 92
ร้อยละ 11.68 % 5.84 % 10.22 % 4.38 % 0.73 % 67.15 %

108 : 13 , 6 , 12 , 6 , 1 , 70...12.04 , 5.56 , 11.11 , 5.56 , 0.93 , 64.81 = 38 : 35.19
ข้อมูลวันที่ 10 พฤศจิกายน 2561 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 137 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 45 คน คิดเป็นร้อยละ 32.85%

Powered By www.thaieducation.net