โรงเรียนบ้านสระโพนทอง (สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2) ปีงบประมาณ 2561
30 กันยายน 2561
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย สุนันทา(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2561)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
28
จำนวน(คน) 2 1 2 3 2 18
ร้อยละ 7.14 % 3.57 % 7.14 % 10.71 % 7.14 % 64.29 %
ระดับประถมศึกษา
80
จำนวน(คน) 31 5 8 4 1 31
ร้อยละ 38.75 % 6.25 % 10.00 % 5.00 % 1.25 % 38.75 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
29
จำนวน(คน) 8 0 5 1 0 15
ร้อยละ 27.59 % 0.00 % 17.24 % 3.45 % 0.00 % 51.72 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 137 คน
จำนวน(คน) 41 6 15 8 3 64
ร้อยละ 29.93 % 4.38 % 10.95 % 5.84 % 2.19 % 46.72 %

108 : 33 , 6 , 10 , 7 , 3 , 49...30.56 , 5.56 , 9.26 , 6.48 , 2.78 , 45.37 = 59 : 54.63
ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2561 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 137 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 73 คน คิดเป็นร้อยละ 53.28%

Powered By www.thaieducation.net