โรงเรียนบ้านสระโพนทอง (สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2) ปีงบประมาณ 2561
10 มิถุนายน 2561
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย สุนันทา(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2561)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
28
จำนวน(คน) 2 2 3 4 3 14
ร้อยละ 7.14 % 7.14 % 10.71 % 14.29 % 10.71 % 50.00 %
ระดับประถมศึกษา
80
จำนวน(คน) 20 6 7 6 2 39
ร้อยละ 25.00 % 7.50 % 8.75 % 7.50 % 2.50 % 48.75 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
29
จำนวน(คน) 11 0 6 2 0 10
ร้อยละ 37.93 % 0.00 % 20.69 % 6.90 % 0.00 % 34.48 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 137 คน
จำนวน(คน) 33 8 16 12 5 63
ร้อยละ 24.09 % 5.84 % 11.68 % 8.76 % 3.65 % 45.99 %

108 : 22 , 8 , 10 , 10 , 5 , 53...20.37 , 7.41 , 9.26 , 9.26 , 4.63 , 49.07 = 55 : 50.93
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2561 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 137 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 74 คน คิดเป็นร้อยละ 54.01%

Powered By www.thaieducation.net