โรงเรียนบ้านโพนเดื่อโนนสวรรค์ (สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2) ปีงบประมาณ 2563
30 มีนาคม 2563
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย สุนันทา(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 มีนาคม 2563)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
13
จำนวน(คน) 3 0 0 0 0 10
ร้อยละ 23.08 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 76.92 %
ระดับประถมศึกษา
36
จำนวน(คน) 3 0 11 0 0 22
ร้อยละ 8.33 % 0.00 % 30.56 % 0.00 % 0.00 % 61.11 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 49 คน
จำนวน(คน) 6 0 11 0 0 32
ร้อยละ 12.24 % 0.00 % 22.45 % 0.00 % 0.00 % 65.31 %

49 : 6 , 0 , 11 , 0 , 0 , 32...12.24 , 0.00 , 22.45 , 0.00 , 0.00 , 65.31 = 17 : 34.69
ข้อมูลวันที่ 30 มีนาคม 2563 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 49 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 17 คน คิดเป็นร้อยละ 34.69%

Powered By www.thaieducation.net