โรงเรียนบ้านโพนเดื่อโนนสวรรค์ (สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2) ปีงบประมาณ 2561
30 กันยายน 2561
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย สุนันทา(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2561)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
11
จำนวน(คน) 7 0 1 0 0 3
ร้อยละ 63.64 % 0.00 % 9.09 % 0.00 % 0.00 % 27.27 %
ระดับประถมศึกษา
40
จำนวน(คน) 10 0 8 0 0 22
ร้อยละ 25.00 % 0.00 % 20.00 % 0.00 % 0.00 % 55.00 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 51 คน
จำนวน(คน) 17 0 9 0 0 25
ร้อยละ 33.33 % 0.00 % 17.65 % 0.00 % 0.00 % 49.02 %

51 : 17 , 0 , 9 , 0 , 0 , 25...33.33 , 0.00 , 17.65 , 0.00 , 0.00 , 49.02 = 26 : 50.98
ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2561 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 51 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 26 คน คิดเป็นร้อยละ 50.98%

Powered By www.thaieducation.net