โรงเรียนบ้านตาหยวก(ประชาสงเคราะห์) (สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2) ปีงบประมาณ 2561
10 พฤศจิกายน 2561
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย สุนันทา(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2561)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
17
จำนวน(คน) 0 1 1 0 0 15
ร้อยละ 0.00 % 5.88 % 5.88 % 0.00 % 0.00 % 88.24 %
ระดับประถมศึกษา
159
จำนวน(คน) 6 4 13 0 0 136
ร้อยละ 3.77 % 2.52 % 8.18 % 0.00 % 0.00 % 85.53 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 176 คน
จำนวน(คน) 6 5 14 0 0 151
ร้อยละ 3.41 % 2.84 % 7.95 % 0.00 % 0.00 % 85.80 %

176 : 6 , 5 , 14 , 0 , 0 , 151...3.41 , 2.84 , 7.95 , 0.00 , 0.00 , 85.80 = 25 : 14.20
ข้อมูลวันที่ 10 พฤศจิกายน 2561 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 176 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 25 คน คิดเป็นร้อยละ 14.20%

Powered By www.thaieducation.net