โรงเรียนบ้านตาหยวก(ประชาสงเคราะห์) (สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2) ปีงบประมาณ 2561
30 กันยายน 2561
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย สุนันทา(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2561)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
17
จำนวน(คน) 3 1 1 0 0 12
ร้อยละ 17.65 % 5.88 % 5.88 % 0.00 % 0.00 % 70.59 %
ระดับประถมศึกษา
159
จำนวน(คน) 5 3 17 1 0 133
ร้อยละ 3.14 % 1.89 % 10.69 % 0.63 % 0.00 % 83.65 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 176 คน
จำนวน(คน) 8 4 18 1 0 145
ร้อยละ 4.55 % 2.27 % 10.23 % 0.57 % 0.00 % 82.39 %

176 : 8 , 4 , 18 , 1 , 0 , 145...4.55 , 2.27 , 10.23 , 0.57 , 0.00 , 82.39 = 31 : 17.61
ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2561 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 176 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 31 คน คิดเป็นร้อยละ 17.61%

Powered By www.thaieducation.net