โรงเรียนหว่านท่าสมอวิทยา (สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2) ปีงบประมาณ 2563
30 มีนาคม 2563
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย สุนันทา(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 มีนาคม 2563)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
25
จำนวน(คน) 5 1 0 0 1 18
ร้อยละ 20.00 % 4.00 % 0.00 % 0.00 % 4.00 % 72.00 %
ระดับประถมศึกษา
67
จำนวน(คน) 10 2 1 0 3 51
ร้อยละ 14.93 % 2.99 % 1.49 % 0.00 % 4.48 % 76.12 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 92 คน
จำนวน(คน) 15 3 1 0 4 69
ร้อยละ 16.30 % 3.26 % 1.09 % 0.00 % 4.35 % 75.00 %

92 : 15 , 3 , 1 , 0 , 4 , 69...16.30 , 3.26 , 1.09 , 0.00 , 4.35 , 75.00 = 23 : 25.00
ข้อมูลวันที่ 30 มีนาคม 2563 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 92 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 23 คน คิดเป็นร้อยละ 25.00%

Powered By www.thaieducation.net