โรงเรียนโพนขวาวพิทยาคม (สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2) ปีงบประมาณ 2562
30 กันยายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย สุนันทา(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
33
จำนวน(คน) 2 2 0 0 0 29
ร้อยละ 6.06 % 6.06 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 87.88 %
ระดับประถมศึกษา
62
จำนวน(คน) 4 3 1 3 0 51
ร้อยละ 6.45 % 4.84 % 1.61 % 4.84 % 0.00 % 82.26 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 95 คน
จำนวน(คน) 6 5 1 3 0 80
ร้อยละ 6.32 % 5.26 % 1.05 % 3.16 % 0.00 % 84.21 %

95 : 6 , 5 , 1 , 3 , 0 , 80...6.32 , 5.26 , 1.05 , 3.16 , 0.00 , 84.21 = 15 : 15.79
ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 95 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 15 คน คิดเป็นร้อยละ 15.79%

Powered By www.thaieducation.net