โรงเรียนทุ่งศรีเมืองวิทยา (สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2) ปีงบประมาณ 2562
10 พฤศจิกายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย สุนันทา(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
19
จำนวน(คน) 5 0 1 0 0 13
ร้อยละ 26.32 % 0.00 % 5.26 % 0.00 % 0.00 % 68.42 %
ระดับประถมศึกษา
75
จำนวน(คน) 12 0 7 0 0 56
ร้อยละ 16.00 % 0.00 % 9.33 % 0.00 % 0.00 % 74.67 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
37
จำนวน(คน) 3 0 8 0 0 26
ร้อยละ 8.11 % 0.00 % 21.62 % 0.00 % 0.00 % 70.27 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 131 คน
จำนวน(คน) 20 0 16 0 0 95
ร้อยละ 15.27 % 0.00 % 12.21 % 0.00 % 0.00 % 72.52 %

94 : 17 , 0 , 8 , 0 , 0 , 69...18.09 , 0.00 , 8.51 , 0.00 , 0.00 , 73.40 = 25 : 26.60
ข้อมูลวันที่ 10 พฤศจิกายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 131 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 36 คน คิดเป็นร้อยละ 27.48%

Powered By www.thaieducation.net