โรงเรียนทุ่งศรีเมืองวิทยา (สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2) ปีงบประมาณ 2562
30 มีนาคม 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย สุนันทา(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 มีนาคม 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
14
จำนวน(คน) 3 0 0 0 0 11
ร้อยละ 21.43 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 78.57 %
ระดับประถมศึกษา
78
จำนวน(คน) 11 0 15 0 0 52
ร้อยละ 14.10 % 0.00 % 19.23 % 0.00 % 0.00 % 66.67 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
34
จำนวน(คน) 4 0 4 0 0 26
ร้อยละ 11.76 % 0.00 % 11.76 % 0.00 % 0.00 % 76.47 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 126 คน
จำนวน(คน) 18 0 19 0 0 89
ร้อยละ 14.29 % 0.00 % 15.08 % 0.00 % 0.00 % 70.63 %

92 : 14 , 0 , 15 , 0 , 0 , 63...15.22 , 0.00 , 16.30 , 0.00 , 0.00 , 68.48 = 29 : 31.52
ข้อมูลวันที่ 30 มีนาคม 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 126 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 37 คน คิดเป็นร้อยละ 29.37%

Powered By www.thaieducation.net