โรงเรียนทุ่งศรีเมืองวิทยา (สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2) ปีงบประมาณ 2561
30 กันยายน 2561
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย สุนันทา(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2561)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
15
จำนวน(คน) 3 2 0 1 0 9
ร้อยละ 20.00 % 13.33 % 0.00 % 6.67 % 0.00 % 60.00 %
ระดับประถมศึกษา
78
จำนวน(คน) 13 9 2 6 3 45
ร้อยละ 16.67 % 11.54 % 2.56 % 7.69 % 3.85 % 57.69 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
32
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 32
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 100.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 125 คน
จำนวน(คน) 16 11 2 7 3 86
ร้อยละ 12.80 % 8.80 % 1.60 % 5.60 % 2.40 % 68.80 %

93 : 16 , 11 , 2 , 7 , 3 , 54...17.20 , 11.83 , 2.15 , 7.53 , 3.23 , 58.06 = 39 : 41.94
ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2561 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 125 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 39 คน คิดเป็นร้อยละ 31.20%

Powered By www.thaieducation.net