โรงเรียนเมืองทุ่งวิทยา (สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2) ปีงบประมาณ 2563
30 มีนาคม 2563
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย สุนันทา(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 มีนาคม 2563)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
44
จำนวน(คน) 4 4 6 0 2 28
ร้อยละ 9.09 % 9.09 % 13.64 % 0.00 % 4.55 % 63.64 %
ระดับประถมศึกษา
128
จำนวน(คน) 6 7 5 0 4 106
ร้อยละ 4.69 % 5.47 % 3.91 % 0.00 % 3.13 % 82.81 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
53
จำนวน(คน) 1 1 2 0 2 47
ร้อยละ 1.89 % 1.89 % 3.77 % 0.00 % 3.77 % 88.68 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 225 คน
จำนวน(คน) 11 12 13 0 8 181
ร้อยละ 4.89 % 5.33 % 5.78 % 0.00 % 3.56 % 80.44 %

172 : 10 , 11 , 11 , 0 , 6 , 134...5.81 , 6.40 , 6.40 , 0.00 , 3.49 , 77.91 = 38 : 22.09
ข้อมูลวันที่ 30 มีนาคม 2563 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 225 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 44 คน คิดเป็นร้อยละ 19.56%

Powered By www.thaieducation.net