โรงเรียนเมืองทุ่งวิทยา (สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2) ปีงบประมาณ 2562
10 พฤศจิกายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย สุนันทา(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
44
จำนวน(คน) 3 1 0 1 1 38
ร้อยละ 6.82 % 2.27 % 0.00 % 2.27 % 2.27 % 86.36 %
ระดับประถมศึกษา
126
จำนวน(คน) 2 1 0 1 1 121
ร้อยละ 1.59 % 0.79 % 0.00 % 0.79 % 0.79 % 96.03 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
53
จำนวน(คน) 1 1 0 2 1 48
ร้อยละ 1.89 % 1.89 % 0.00 % 3.77 % 1.89 % 90.57 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 223 คน
จำนวน(คน) 6 3 0 4 3 207
ร้อยละ 2.69 % 1.35 % 0.00 % 1.79 % 1.35 % 92.83 %

170 : 5 , 2 , 0 , 2 , 2 , 159...2.94 , 1.18 , 0.00 , 1.18 , 1.18 , 93.53 = 11 : 6.47
ข้อมูลวันที่ 10 พฤศจิกายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 223 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 16 คน คิดเป็นร้อยละ 7.17%

Powered By www.thaieducation.net