โรงเรียนเมืองทุ่งวิทยา (สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2) ปีงบประมาณ 2562
30 กันยายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย สุนันทา(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
44
จำนวน(คน) 4 2 8 0 0 30
ร้อยละ 9.09 % 4.55 % 18.18 % 0.00 % 0.00 % 68.18 %
ระดับประถมศึกษา
126
จำนวน(คน) 11 17 13 0 0 85
ร้อยละ 8.73 % 13.49 % 10.32 % 0.00 % 0.00 % 67.46 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
54
จำนวน(คน) 2 6 2 0 0 44
ร้อยละ 3.70 % 11.11 % 3.70 % 0.00 % 0.00 % 81.48 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 224 คน
จำนวน(คน) 17 25 23 0 0 159
ร้อยละ 7.59 % 11.16 % 10.27 % 0.00 % 0.00 % 70.98 %

170 : 15 , 19 , 21 , 0 , 0 , 115...8.82 , 11.18 , 12.35 , 0.00 , 0.00 , 67.65 = 55 : 32.35
ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 224 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 65 คน คิดเป็นร้อยละ 29.02%

Powered By www.thaieducation.net