โรงเรียนเมืองทุ่งวิทยา (สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2) ปีงบประมาณ 2562
10 มิถุนายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย สุนันทา(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
44
จำนวน(คน) 6 5 0 0 0 33
ร้อยละ 13.64 % 11.36 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 75.00 %
ระดับประถมศึกษา
126
จำนวน(คน) 11 17 0 0 0 98
ร้อยละ 8.73 % 13.49 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 77.78 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
54
จำนวน(คน) 2 6 0 0 0 46
ร้อยละ 3.70 % 11.11 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 85.19 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 224 คน
จำนวน(คน) 19 28 0 0 0 177
ร้อยละ 8.48 % 12.50 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 79.02 %

170 : 17 , 22 , 0 , 0 , 0 , 131...10.00 , 12.94 , 0.00 , 0.00 , 0.00 , 77.06 = 39 : 22.94
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 224 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 47 คน คิดเป็นร้อยละ 20.98%

Powered By www.thaieducation.net