โรงเรียนเมืองทุ่งวิทยา (สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2) ปีงบประมาณ 2561
10 พฤศจิกายน 2561
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย สุนันทา(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2561)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
55
จำนวน(คน) 3 4 0 0 0 48
ร้อยละ 5.45 % 7.27 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 87.27 %
ระดับประถมศึกษา
123
จำนวน(คน) 9 9 0 0 0 105
ร้อยละ 7.32 % 7.32 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 85.37 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
46
จำนวน(คน) 1 1 0 0 0 44
ร้อยละ 2.17 % 2.17 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 95.65 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 224 คน
จำนวน(คน) 13 14 0 0 0 197
ร้อยละ 5.80 % 6.25 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 87.95 %

178 : 12 , 13 , 0 , 0 , 0 , 153...6.74 , 7.30 , 0.00 , 0.00 , 0.00 , 85.96 = 25 : 14.04
ข้อมูลวันที่ 10 พฤศจิกายน 2561 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 224 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 27 คน คิดเป็นร้อยละ 12.05%

Powered By www.thaieducation.net