โรงเรียนเมืองทุ่งวิทยา (สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2) ปีงบประมาณ 2561
30 กันยายน 2561
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย สุนันทา(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2561)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
54
จำนวน(คน) 1 1 0 0 1 51
ร้อยละ 1.85 % 1.85 % 0.00 % 0.00 % 1.85 % 94.44 %
ระดับประถมศึกษา
122
จำนวน(คน) 4 0 3 0 3 112
ร้อยละ 3.28 % 0.00 % 2.46 % 0.00 % 2.46 % 91.80 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
44
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 44
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 100.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 220 คน
จำนวน(คน) 5 1 3 0 4 207
ร้อยละ 2.27 % 0.45 % 1.36 % 0.00 % 1.82 % 94.09 %

176 : 5 , 1 , 3 , 0 , 4 , 163...2.84 , 0.57 , 1.70 , 0.00 , 2.27 , 92.61 = 13 : 7.39
ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2561 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 220 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 13 คน คิดเป็นร้อยละ 5.91%

Powered By www.thaieducation.net