โรงเรียนบ้านโนนตาด (สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2) ปีงบประมาณ 2562
10 มิถุนายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย สุนันทา(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
20
จำนวน(คน) 2 5 0 0 0 13
ร้อยละ 10.00 % 25.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 65.00 %
ระดับประถมศึกษา
37
จำนวน(คน) 18 4 2 0 0 13
ร้อยละ 48.65 % 10.81 % 5.41 % 0.00 % 0.00 % 35.14 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 57 คน
จำนวน(คน) 20 9 2 0 0 26
ร้อยละ 35.09 % 15.79 % 3.51 % 0.00 % 0.00 % 45.61 %

57 : 20 , 9 , 2 , 0 , 0 , 26...35.09 , 15.79 , 3.51 , 0.00 , 0.00 , 45.61 = 31 : 54.39
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 57 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 31 คน คิดเป็นร้อยละ 54.39%

Powered By www.thaieducation.net