โรงเรียนบ้านโนนตาด (สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2) ปีงบประมาณ 2562
30 มีนาคม 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย สุนันทา(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 มีนาคม 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
17
จำนวน(คน) 1 1 0 1 0 14
ร้อยละ 5.88 % 5.88 % 0.00 % 5.88 % 0.00 % 82.35 %
ระดับประถมศึกษา
36
จำนวน(คน) 13 8 2 0 8 5
ร้อยละ 36.11 % 22.22 % 5.56 % 0.00 % 22.22 % 13.89 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 53 คน
จำนวน(คน) 14 9 2 1 8 19
ร้อยละ 26.42 % 16.98 % 3.77 % 1.89 % 15.09 % 35.85 %

53 : 14 , 9 , 2 , 1 , 8 , 19...26.42 , 16.98 , 3.77 , 1.89 , 15.09 , 35.85 = 34 : 64.15
ข้อมูลวันที่ 30 มีนาคม 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 53 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 34 คน คิดเป็นร้อยละ 64.15%

Powered By www.thaieducation.net