โรงเรียนบ้านโนนตาด (สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2) ปีงบประมาณ 2561
10 พฤศจิกายน 2561
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย สุนันทา(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2561)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
17
จำนวน(คน) 2 1 1 2 8 3
ร้อยละ 11.76 % 5.88 % 5.88 % 11.76 % 47.06 % 17.65 %
ระดับประถมศึกษา
37
จำนวน(คน) 13 8 1 8 0 7
ร้อยละ 35.14 % 21.62 % 2.70 % 21.62 % 0.00 % 18.92 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 54 คน
จำนวน(คน) 15 9 2 10 8 10
ร้อยละ 27.78 % 16.67 % 3.70 % 18.52 % 14.81 % 18.52 %

54 : 15 , 9 , 2 , 10 , 8 , 10...27.78 , 16.67 , 3.70 , 18.52 , 14.81 , 18.52 = 44 : 81.48
ข้อมูลวันที่ 10 พฤศจิกายน 2561 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 54 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 44 คน คิดเป็นร้อยละ 81.48%

Powered By www.thaieducation.net