โรงเรียนบ้านสาหร่าย (สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2) ปีงบประมาณ 2562
10 มิถุนายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย สุนันทา(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
21
จำนวน(คน) 0 2 2 0 0 17
ร้อยละ 0.00 % 9.52 % 9.52 % 0.00 % 0.00 % 80.95 %
ระดับประถมศึกษา
88
จำนวน(คน) 2 4 12 0 2 68
ร้อยละ 2.27 % 4.55 % 13.64 % 0.00 % 2.27 % 77.27 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
17
จำนวน(คน) 2 1 4 0 0 10
ร้อยละ 11.76 % 5.88 % 23.53 % 0.00 % 0.00 % 58.82 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 126 คน
จำนวน(คน) 4 7 18 0 2 95
ร้อยละ 3.17 % 5.56 % 14.29 % 0.00 % 1.59 % 75.40 %

109 : 2 , 6 , 14 , 0 , 2 , 85...1.83 , 5.50 , 12.84 , 0.00 , 1.83 , 77.98 = 24 : 22.02
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 126 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 31 คน คิดเป็นร้อยละ 24.60%

Powered By www.thaieducation.net