โรงเรียนบ้านสาหร่าย (สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2) ปีงบประมาณ 2562
30 มีนาคม 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย สุนันทา(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 มีนาคม 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
28
จำนวน(คน) 3 2 0 3 0 20
ร้อยละ 10.71 % 7.14 % 0.00 % 10.71 % 0.00 % 71.43 %
ระดับประถมศึกษา
79
จำนวน(คน) 0 4 7 3 0 65
ร้อยละ 0.00 % 5.06 % 8.86 % 3.80 % 0.00 % 82.28 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
17
จำนวน(คน) 2 1 3 1 0 10
ร้อยละ 11.76 % 5.88 % 17.65 % 5.88 % 0.00 % 58.82 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 124 คน
จำนวน(คน) 5 7 10 7 0 95
ร้อยละ 4.03 % 5.65 % 8.06 % 5.65 % 0.00 % 76.61 %

107 : 3 , 6 , 7 , 6 , 0 , 85...2.80 , 5.61 , 6.54 , 5.61 , 0.00 , 79.44 = 22 : 20.56
ข้อมูลวันที่ 30 มีนาคม 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 124 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 29 คน คิดเป็นร้อยละ 23.39%

Powered By www.thaieducation.net