โรงเรียนบ้านฮ่องสังข์ (สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2) ปีงบประมาณ 2562
10 พฤศจิกายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย สุนันทา(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
39
จำนวน(คน) 0 0 2 0 0 37
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 5.13 % 0.00 % 0.00 % 94.87 %
ระดับประถมศึกษา
95
จำนวน(คน) 1 1 1 1 0 91
ร้อยละ 1.05 % 1.05 % 1.05 % 1.05 % 0.00 % 95.79 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
34
จำนวน(คน) 1 1 3 2 0 27
ร้อยละ 2.94 % 2.94 % 8.82 % 5.88 % 0.00 % 79.41 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 168 คน
จำนวน(คน) 2 2 6 3 0 155
ร้อยละ 1.19 % 1.19 % 3.57 % 1.79 % 0.00 % 92.26 %

134 : 1 , 1 , 3 , 1 , 0 , 128...0.75 , 0.75 , 2.24 , 0.75 , 0.00 , 95.52 = 6 : 4.48
ข้อมูลวันที่ 10 พฤศจิกายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 168 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 13 คน คิดเป็นร้อยละ 7.74%

Powered By www.thaieducation.net