โรงเรียนบ้านฮ่องสังข์ (สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2) ปีงบประมาณ 2562
10 มิถุนายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย สุนันทา(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
37
จำนวน(คน) 0 0 2 0 0 35
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 5.41 % 0.00 % 0.00 % 94.59 %
ระดับประถมศึกษา
94
จำนวน(คน) 1 1 1 1 0 90
ร้อยละ 1.06 % 1.06 % 1.06 % 1.06 % 0.00 % 95.74 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
36
จำนวน(คน) 1 1 3 2 0 29
ร้อยละ 2.78 % 2.78 % 8.33 % 5.56 % 0.00 % 80.56 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 167 คน
จำนวน(คน) 2 2 6 3 0 154
ร้อยละ 1.20 % 1.20 % 3.59 % 1.80 % 0.00 % 92.22 %

131 : 1 , 1 , 3 , 1 , 0 , 125...0.76 , 0.76 , 2.29 , 0.76 , 0.00 , 95.42 = 6 : 4.58
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 167 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 13 คน คิดเป็นร้อยละ 7.78%

Powered By www.thaieducation.net