โรงเรียนบ้านฮ่องสังข์ (สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2) ปีงบประมาณ 2562
30 มีนาคม 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย สุนันทา(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 มีนาคม 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
32
จำนวน(คน) 0 0 2 0 0 30
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 6.25 % 0.00 % 0.00 % 93.75 %
ระดับประถมศึกษา
93
จำนวน(คน) 1 1 1 1 0 89
ร้อยละ 1.08 % 1.08 % 1.08 % 1.08 % 0.00 % 95.70 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
38
จำนวน(คน) 2 2 4 1 0 29
ร้อยละ 5.26 % 5.26 % 10.53 % 2.63 % 0.00 % 76.32 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 163 คน
จำนวน(คน) 3 3 7 2 0 148
ร้อยละ 1.84 % 1.84 % 4.29 % 1.23 % 0.00 % 90.80 %

125 : 1 , 1 , 3 , 1 , 0 , 119...0.80 , 0.80 , 2.40 , 0.80 , 0.00 , 95.20 = 6 : 4.80
ข้อมูลวันที่ 30 มีนาคม 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 163 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 15 คน คิดเป็นร้อยละ 9.20%

Powered By www.thaieducation.net