โรงเรียนบ้านฮ่องสังข์ (สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2) ปีงบประมาณ 2561
10 มิถุนายน 2561
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย สุนันทา(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2561)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
32
จำนวน(คน) 0 0 2 0 0 30
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 6.25 % 0.00 % 0.00 % 93.75 %
ระดับประถมศึกษา
93
จำนวน(คน) 2 1 2 0 0 88
ร้อยละ 2.15 % 1.08 % 2.15 % 0.00 % 0.00 % 94.62 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
39
จำนวน(คน) 1 1 1 1 0 35
ร้อยละ 2.56 % 2.56 % 2.56 % 2.56 % 0.00 % 89.74 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 164 คน
จำนวน(คน) 3 2 5 1 0 153
ร้อยละ 1.83 % 1.22 % 3.05 % 0.61 % 0.00 % 93.29 %

125 : 2 , 1 , 4 , 0 , 0 , 118...1.60 , 0.80 , 3.20 , 0.00 , 0.00 , 94.40 = 7 : 5.60
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2561 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 164 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 11 คน คิดเป็นร้อยละ 6.71%

Powered By www.thaieducation.net