โรงเรียนจานเตยวิทยาประชาสรรค์ (สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2) ปีงบประมาณ 2563
30 มีนาคม 2563
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย สุนันทา(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 มีนาคม 2563)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
54
จำนวน(คน) 9 7 4 3 0 31
ร้อยละ 16.67 % 12.96 % 7.41 % 5.56 % 0.00 % 57.41 %
ระดับประถมศึกษา
140
จำนวน(คน) 16 11 20 7 0 86
ร้อยละ 11.43 % 7.86 % 14.29 % 5.00 % 0.00 % 61.43 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
72
จำนวน(คน) 9 3 7 1 0 52
ร้อยละ 12.50 % 4.17 % 9.72 % 1.39 % 0.00 % 72.22 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 266 คน
จำนวน(คน) 34 21 31 11 0 169
ร้อยละ 12.78 % 7.89 % 11.65 % 4.14 % 0.00 % 63.53 %

194 : 25 , 18 , 24 , 10 , 0 , 117...12.89 , 9.28 , 12.37 , 5.15 , 0.00 , 60.31 = 77 : 39.69
ข้อมูลวันที่ 30 มีนาคม 2563 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 266 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 97 คน คิดเป็นร้อยละ 36.47%

Powered By www.thaieducation.net