โรงเรียนจานเตยวิทยาประชาสรรค์ (สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2) ปีงบประมาณ 2562
10 มิถุนายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย สุนันทา(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
55
จำนวน(คน) 18 9 0 27 0 1
ร้อยละ 32.73 % 16.36 % 0.00 % 49.09 % 0.00 % 1.82 %
ระดับประถมศึกษา
141
จำนวน(คน) 30 14 14 44 0 39
ร้อยละ 21.28 % 9.93 % 9.93 % 31.21 % 0.00 % 27.66 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
72
จำนวน(คน) 10 8 0 18 0 36
ร้อยละ 13.89 % 11.11 % 0.00 % 25.00 % 0.00 % 50.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 268 คน
จำนวน(คน) 58 31 14 89 0 76
ร้อยละ 21.64 % 11.57 % 5.22 % 33.21 % 0.00 % 28.36 %

196 : 48 , 23 , 14 , 71 , 0 , 40...24.49 , 11.73 , 7.14 , 36.22 , 0.00 , 20.41 = 156 : 79.59
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 268 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 192 คน คิดเป็นร้อยละ 71.64%

Powered By www.thaieducation.net