โรงเรียนจานเตยวิทยาประชาสรรค์ (สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2) ปีงบประมาณ 2561
30 กันยายน 2561
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย (แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2561)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
40
จำนวน(คน) 15 3 2 2 1 17
ร้อยละ 37.50 % 7.50 % 5.00 % 5.00 % 2.50 % 42.50 %
ระดับประถมศึกษา
152
จำนวน(คน) 50 16 16 11 9 50
ร้อยละ 32.89 % 10.53 % 10.53 % 7.24 % 5.92 % 32.89 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
86
จำนวน(คน) 10 13 5 3 0 55
ร้อยละ 11.63 % 15.12 % 5.81 % 3.49 % 0.00 % 63.95 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 278 คน
จำนวน(คน) 75 32 23 16 10 122
ร้อยละ 26.98 % 11.51 % 8.27 % 5.76 % 3.60 % 43.88 %

192 : 65 , 19 , 18 , 13 , 10 , 67...33.85 , 9.90 , 9.38 , 6.77 , 5.21 , 34.90 = 125 : 65.10
ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2561 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 278 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 156 คน คิดเป็นร้อยละ 56.12%

Powered By www.thaieducation.net