โรงเรียนบ้านภูงา (สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2) ปีงบประมาณ 2562
30 กันยายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย สุนันทา(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
5
จำนวน(คน) 2 1 0 0 0 2
ร้อยละ 40.00 % 20.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 40.00 %
ระดับประถมศึกษา
16
จำนวน(คน) 2 3 0 3 0 8
ร้อยละ 12.50 % 18.75 % 0.00 % 18.75 % 0.00 % 50.00 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 21 คน
จำนวน(คน) 4 4 0 3 0 10
ร้อยละ 19.05 % 19.05 % 0.00 % 14.29 % 0.00 % 47.62 %

21 : 4 , 4 , 0 , 3 , 0 , 10...19.05 , 19.05 , 0.00 , 14.29 , 0.00 , 47.62 = 11 : 52.38
ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 21 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 11 คน คิดเป็นร้อยละ 52.38%

Powered By www.thaieducation.net