โรงเรียนบ้านโคก(ทองคุรุราษฎร์พัฒนา) (สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2) ปีงบประมาณ 2562
10 พฤศจิกายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย สุนันทา(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
16
จำนวน(คน) 1 0 6 0 0 9
ร้อยละ 6.25 % 0.00 % 37.50 % 0.00 % 0.00 % 56.25 %
ระดับประถมศึกษา
63
จำนวน(คน) 8 1 8 2 0 44
ร้อยละ 12.70 % 1.59 % 12.70 % 3.17 % 0.00 % 69.84 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 79 คน
จำนวน(คน) 9 1 14 2 0 53
ร้อยละ 11.39 % 1.27 % 17.72 % 2.53 % 0.00 % 67.09 %

79 : 9 , 1 , 14 , 2 , 0 , 53...11.39 , 1.27 , 17.72 , 2.53 , 0.00 , 67.09 = 26 : 32.91
ข้อมูลวันที่ 10 พฤศจิกายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 79 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 26 คน คิดเป็นร้อยละ 32.91%

Powered By www.thaieducation.net