โรงเรียนบ้านยางเลิง (สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2) ปีงบประมาณ 2562
10 มิถุนายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย สุนันทา(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
14
จำนวน(คน) 1 0 3 0 2 8
ร้อยละ 7.14 % 0.00 % 21.43 % 0.00 % 14.29 % 57.14 %
ระดับประถมศึกษา
54
จำนวน(คน) 10 8 0 8 0 28
ร้อยละ 18.52 % 14.81 % 0.00 % 14.81 % 0.00 % 51.85 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 68 คน
จำนวน(คน) 11 8 3 8 2 36
ร้อยละ 16.18 % 11.76 % 4.41 % 11.76 % 2.94 % 52.94 %

68 : 11 , 8 , 3 , 8 , 2 , 36...16.18 , 11.76 , 4.41 , 11.76 , 2.94 , 52.94 = 32 : 47.06
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 68 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 32 คน คิดเป็นร้อยละ 47.06%

Powered By www.thaieducation.net