โรงเรียนบ้านค้อโนนสว่าง (สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2) ปีงบประมาณ 2563
30 มีนาคม 2563
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย สุนันทา(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 มีนาคม 2563)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
43
จำนวน(คน) 1 2 3 0 0 37
ร้อยละ 2.33 % 4.65 % 6.98 % 0.00 % 0.00 % 86.05 %
ระดับประถมศึกษา
72
จำนวน(คน) 1 0 6 0 2 63
ร้อยละ 1.39 % 0.00 % 8.33 % 0.00 % 2.78 % 87.50 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 115 คน
จำนวน(คน) 2 2 9 0 2 100
ร้อยละ 1.74 % 1.74 % 7.83 % 0.00 % 1.74 % 86.96 %

115 : 2 , 2 , 9 , 0 , 2 , 100...1.74 , 1.74 , 7.83 , 0.00 , 1.74 , 86.96 = 15 : 13.04
ข้อมูลวันที่ 30 มีนาคม 2563 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 115 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 15 คน คิดเป็นร้อยละ 13.04%

Powered By www.thaieducation.net