โรงเรียนบ้านค้อโนนสว่าง (สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2) ปีงบประมาณ 2562
10 มิถุนายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย สุนันทา(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
44
จำนวน(คน) 0 0 13 0 0 31
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 29.55 % 0.00 % 0.00 % 70.45 %
ระดับประถมศึกษา
73
จำนวน(คน) 12 0 8 0 0 53
ร้อยละ 16.44 % 0.00 % 10.96 % 0.00 % 0.00 % 72.60 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 117 คน
จำนวน(คน) 12 0 21 0 0 84
ร้อยละ 10.26 % 0.00 % 17.95 % 0.00 % 0.00 % 71.79 %

117 : 12 , 0 , 21 , 0 , 0 , 84...10.26 , 0.00 , 17.95 , 0.00 , 0.00 , 71.79 = 33 : 28.21
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 117 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 33 คน คิดเป็นร้อยละ 28.21%

Powered By www.thaieducation.net